facebook pixel

Termeni și condiții

Termeni și condiții

DETALII GENERALE

Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție acești ,,Termeni și Condiții de Utilizare”, denumiți în continuare și “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA. Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului www.sos-planet.ro,a solicitării de informații, a comunicării de candidaturi în vederea angajării, a plasării unei donații și a colaborării dintre asociație și vizitatori.

Site-ul www.sos-planet.ro este creat și administrat de SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA, identificată prin CUI: 7108752, având sediul social în București, Str. Calea Floreasca 165, sector 1, email: afterschool@sos-planet.ro. Site-ul www.sos-planet.ro este o platformă de informare, educație și de strângere de fonduri, utilizată doar de către SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA, prin care oferă informații despre proiectul After school SOS Planet și derulează campanii de strângere de fonduri, pentru oferirea de servicii educaționale și sociale pentru copii.

ACCEPTAREA TERMENILOR

 • Orice accesare a www.sos-planet.ro va fi considerată acceptarea acestor Termeni și Condiții.
 • Asociația își rezervă dreptul, la propria discreție, să modifice sau să înlocuiască acești ,,Termeni și Condiții” prin postarea termenilor actualizați pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic Termenii și Condițiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.
 • Asociația își rezervă dreptul unilateral și discreționar de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul în orice moment.

ÎNȚELESUL TERMENILOR

În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:

 • Beneficiar = orice persoană care primește orice fel de ajutor din partea asociației;
 • Client = orice persoană care primește servicii de educație din partea asociației;
 • Părinte / Părinți = reprezentantul legal al beneficiarului, dacă acesta este minor;
 • Caz social /umanitar = orice persoană care are nevoie de ajutor, dar încă nu a fost preluată și ajutată de către asociația noastră umanitară;
 • SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA / Asociația = reprezintă denumirea oficială și / sau generică a asociației noastre care desfășoară acțiuni cu caracter social, educativ și de sănătate, proprietara acestei platforme de informare, educație, strângere de fonduri și campanii sociale;
 • Donator = orice persoană care a făcut o donație pe aceasta platformă de informare, educație, donații și strângere de fonduri.
 • www.sos-planet.ro = platforma de informare, educație și donații

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de asociația SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA, care se află la adresa https://www.sos-planet.ro
 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentului site;
 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):
Platforma https://www.sos-planet.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociației SOS Satele Copiilor România.

Conținutul platformei https://www.sos-planet.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https://www.sos-planet.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul platformei https://www.sos-planet.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei SOS Satele Copiilor România. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email afterschool@sos-planet.ro.

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a SOS Satele Copiilor România și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al Asociației.

Site-ul www.sos-planet.ro este administrat de SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici.
SOS Satele Copiilor România își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabilă.

CINE SUNTEM NOI?
After school SOS PLANET este un proiect al Asociației SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA. Acesta are datele de contact precizate mai jos și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
Această notă de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Asociația acționează ca Operator de date cu caracter personal.

CUM PUTEȚI CONTACTA ASOCIAȚIA ȘI RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR?
Ne puteți contacta la următoarele date de contact:
Email: afterschool@sos-planet.ro și respectiv data.protection@sos-satelecopiilor.ro
Adresa: București, Str. Calea Floreasca 165, sector 1
Tel: 021.668.00.90
Avem un responsabil pentru Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CALITATE DE OPERATOR
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.
Operațiunile de prelucrare efectuate de Asociație privesc, de regulă, date cu caracter personal / categorii de date precum :
1. Date de identificare cum ar fi : nume, prenume, serie și număr act de identitate (CI/pașaport), etc
2. Alte date aflate în documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetățenia, adresa domiciliu, etc.
3. Date legate de starea de sănătate a copiilor, alergii/restricții alimentare, necesare intrării și rămânerii în colectivitate
4. Date legate de școlarizare: școala și clasa la care este înscris copilul, învățătorul său
5. Date legate de limba maternă a copilului
6. Date de contact precum e-mail, numere de telefon, adresa domiciliu / reședința
7. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, funcția ocupată
8. Date privitoare la condițiile materiale și sociale pentru copiii cazuri sociale înscriși la programul before / after school
9. Date cu caracter personal menționate în CV și / sau scrisoare de intenție comunicate, inclusiv, dar fără limitare la nume, prenume, imagine (dacă există), adresa de e-mail, număr de telefon, data și locul nașterii, sex, nivel de studii, domiciliu, adresă, naționalitate, țară, reședință, aptitudini și abilități, istoricul locuirilor de muncă, permis de conducere, nivel de studii și abilități, certificări profesionale, la care se adaugă orice fel de date comunicate de dumneavoastră sau solicitate cu scopul angajării; SOS Satele Copiilor România nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile1, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesara in scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date rezultând din activitatea de medicina muncii, în cazul în care veți fi selectat pentru post)
10. Date necesare în cadrul procedurilor de achiziție în cauză, indiferent dacă acestea au drept finalitate încheierea unui contract între achizitor și Asociație sau nu
Aceste date sunt prelucrate în special în legătură cu înscrierea copiilor la programul de before / after school, angajarea de personal în cadrul proiectului After School SOS PLANET, experții pe care Asociația îi poate propune / prezenta prin ofertele și documentația depuse în cadrul procedurilor de achiziție publice, sectoriale și/sau private la care alege să participe, indiferent de calitatea acesteia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, sub-contractant, terț susținător)
1. Date necesare înscrierii copiilor la programele de before și after school, date privitoare la copii cât și la părinți / reprezentanții legali ai copiilor, așa cum sunt prevăzute de formularul de înscriere
2. Cont bancar, remunerație, alte date aflate în contractul / acordul încheiat cu expertul în cauză și/sau în legătură cu acesta, cu excepția cazului în care se încheie contract de muncă (situație în care se efectuează o informare distinctă pe relația de muncă), precum și potențiale date medicale (aflate în legătură cu justificarea absențelor expertului pe durata derulării contractului de achiziție)
3. Date colectate prin sistemul de supraveghere în incintele și spațiile Asociației
4. Date obținute în urma accesării online de către dumneavoastră a platformelor Asociației (gen identificatorul online al persoanelor care accesează Site-ul Asociației prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies, potențiale date primite prin intermediul platformelor de rețele sociale.
5. Totodată sunt sau pot fi prelucrate date de pe terminale încredințate / puse la dispoziția experților de către Asociație, dacă este cazul
6. Potențial date (precum date de identificare și informații cu privire la eventuale condamnări penale, infracțiuni, contravenții sau alte fapte și situații) conținute în varii sentințe judecătorești, declarațiile solicitate de achizitori în cadrul procedurilor de atribuire, cazierul judiciar pentru persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,
7. Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanți / garantori în legătură cu clienți persoane juridice
8. De asemenea, prelucrarea privește semnătura și alte date cu caracter personal cu care ASOCIAȚIA poate veni în contact în derularea diverselor raporturi juridice

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC
În general, colectăm datele personale de la dumneavoastră.
Putem primi date cu caracter personal și din alte surse precum:

 • din partea clienților și partenerilor noștri persoane juridice (în legătură cu date aparținând reprezentanților lor), instituțiilor, achizitorilor, altor terțe părți
 • din parte donatorilor, persoane fizice, care efectuează o donație pe platforma www.sos-planet.ro
 • din partea altor experți, colaboratori ai Asociației în diverse proiecte și activități
 • de la alte asociații din grup și/sau alte persoane care participă împreună cu Asociația la proceduri de atribuire
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de rețele sociale),

TIPURI DE PRELUCRĂRI
ASOCIAȚIA prelucrează date cu caracter personal de regulă în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
ASOCIAȚIA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare tip de date și scop.

Putem folosi datele personale în principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care ASOCIAȚIA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, va vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucram datele personale în principal in următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al proiectului After school SOS PLANET: servicii educaționale de tip before și after school pentru copii, școală de vară, ateliere, cursuri, acțiuni de lobby și advocacy, parteneriate cu autoritățile, mediul privat sau alte organisme neguvernamentale
 • Recrutarea de personal care să desfășoare activitățile specifice proiectului After school SOS PLANET
 • Participarea la proiecte publice, sectoriale și/sau private în legătura cu obiectul de activitate al proiectului, indiferent de calitatea Asociației (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, sub-contractant, terț susținător), implementarea și derularea proiectelor și contractelor, îndeplinirea obligațiilor aflate în legătură cu acestea inclusiv cele care supraviețuiesc încetării lor
 • Organizare de cursuri, traininguri, evenimente și activități similare
 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, partenerii, profesioniștii și experții din domeniul ingineriei, asistenței de specialitate și consultanței tehnice și domenii înrudite, gestionare corespondență, negocieri, contracte, etc
 • Prelucram datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizam. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.
  În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne.

TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA
Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabilă.
Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Asociației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestita Asociația.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terță, respectiv:

– pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Asociației, alte activități conexe, participarea la proceduri de achiziție, etc)
– pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră
– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri,inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii, organizarea de cursuri de specialitate, etc
– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătura cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:
1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociația poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc).
2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți.

 • Pe durata prevazută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc).

1. Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Asociației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum conferințe, prezentări, cursuri, ateliere etc;
2. Pe durata gestionării relației cu experții și profesioniștii în serviciile educaționale și arii înrudite raportat la participarea Asociației la multiple proceduri de achiziție de-a lungul timpului (indiferent dacă acestea au drept finalitate încheierea unui contract între achizitor și Asociație sau nu) prin transmiterea de solicitări de a colabora în vederea ofertării în procedură până la exercitarea dreptului de ștergere, respectiv pe durata derulării contractului în măsura în care este atribuit către Asociație și a îndeplinirii de către Asociație a obligațiilor care supraviețuiesc acestuia,
3. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;

 • Timp de 1 an de la data accesului în spațiile SOS Satele Copiilor România după caz;
 • Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Asociației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Asociația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Asociație și persoana vizată.
Oricare date pot fi păstrate de Asociație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.
În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsul înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA
Asociația noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresele afterschool@sos-planet.ro și data.protection@sos-satelecopiilor.ro sau prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al Asociației sau o puteți depune personal în sediul din București, Str. Calea Floreasca 165, sector 1.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră. Asociația noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informațiile vor fi furnizate de asociația noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, asociația noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces
Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Asociației SOS Satele Copiilor România o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Asociația furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergere a datelor
Aveți dreptul de a obține din partea Asociației ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevazute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau va opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Asociației în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;

f) alte situații prevazute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :
– Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociației să verifice exactitatea datelor;
– Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– Asociația  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
– V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Asociație, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Asociației, în cazul în care:

(i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Asociație la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terță
În orice moment aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara în care va aflați, prelucrării efectuata în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Asociația nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct
Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimțământului
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE
Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la data.protection@sos-satelecopiilor.ro.
De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:
Adresa București, Str. Calea Floreasca 165, sector 1
Ori prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”.
Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Asociația  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (ITM, autorități fiscale, Curtea de Conturi, ANAP, etc)
 • persoane care colaborează cu Asociația în sensul participării la acțiuni de sprijinire a copiilor sau alți parteneri comerciali
 • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Asociației, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agenții de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces și video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Asociației, etc)
 • asociații din grup, având în vedere ca SOS Satele Copiilor România este membra a organizației SOS Children’s Villages, astfel încât unele politici, baze de date, aplicații, sisteme informatice ori altele asemenea pot fi stabilite ori utilizate, în comun, la nivelul întregului grup.

CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE
În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că  de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Asociație, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, în măsura în care intrați într-o relație juridica cu Asociația, sunteți reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Asociației, beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Asociație în raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • asociația noastră să fie în imposibilitatea de a încheia relația juridică / contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră,
 • asociația noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate, inclusiv față de dumneavoastră.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră: data.protection@sos-satelecopiilor.ro sau afterschool@sos-planet.ro.

Prin prezenta Notă, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Asociație în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Consimțământ de utilizare cookies

Colectăm anumite date în timp ce utilizezi site-ul SOS Planet After School, pentru a-ți asigura funcționarea corectă, siguranță în timpul navigării și pentru a respecta reglementările în vigoare. Selectează ACCEPT dacă este în regulă să folosim aceste cookies.